Flere sorte nummerplader
 
Antallet af sorte nummerplader på vejene forventes at blive fordoblet
efter den 1. april. Det sker, fordi markant flere bilejere får mulighed
for at få de sorte nummerplader på bilen.
  
De sorte nummerplader har indtil i dag været forbeholdt biler og
motorcykler fra før 1. april 1958. Nu får biler og motorcykler fra før
1. april 1976 også lov til at køre rundt med de nostalgiske
nummerplader. De sorte nummerplader har været efterspurgt, fordi de netop gør,
at bilen ser mere autentisk og historisk ud.

Antal vil blive fordoblet.

7.300 bilejere har siden ordningen begyndte i 1999 fået sorte nummerplader på. Da der er indregistreret næsten lige så mange køretøjer i årene fra 1903 til
1958 som fra 1958 til 1976, regner paraplyorganisationen Motorhistorisk Samråd med, at antallet af biler med sorte nummerplader vil blive fordoblet.
 
Det koster 2.480 kr. at få et sæt sorte plader til en bil og 1.240 kr.
til en motorcykel.Det er i øvrigt også muligt at få en geografisk korrekt nummerplade - ligesom før i tiden - ved at aflevere en erklæring til motorkontoret på det specialnummer, man ønsker.
 
Erklæringen kan fås hos Motorhistorisk Samråd for 250 kr. for medlemmer og 500 kr. for ikke-medlemmer.
Bekendtgørelser:
 
Skatteministeriet er kommet med en ny
bekendtgørelse om registering af køretøjer.

Bekendtgørelsen betyder, at fra
d. 1/4-2011udvides adgangen til,
at få historiskekorrekte nummerplader.
 
Det gælder for køretøjer indregistreret
1. gang i perioden d. 1/4-1958 til
d.1/4-1976 (sorte 2 bogstavs-nummerplade).
 
Efter d. 1/4-2011 kan således alle
køretøjer,registreret før d. 1/4-1976,
få historisk korrekt nummerplade.
 
Mhs drøfter i øjeblikket med
Skatteministeret, hvordan de nye
regler skal administreres.
 
  
 
Trafikstyrelsen har gennemført en
høring om forslag til indførelse af
ejerskiftesyn for veterankøretøjer.
 
Høringen og de indkommende svar
viser, at hverken Motorhistorisk
Samråd, Danske eller
EU-Kommisionen ønsker den
foreslåede ændring.
 
På den baggrund har Trafikstyrelsen
indstillet, at den gældende ordning
fastholdes, og at Trafikstyrelsen i
bekendtgørelsesform fastlægger i
hvilken udstrækning, der kan
bevilges udsættelse af periodisk syn
for køretøjer, der er registreret til
veterankørsel.
 
Som det fremgår fastholdes den
gældende ordning med periodisk
syn første gang 40 år efter første
registrering og derefter hvert 8. år.
Ekstra-afgift på Veteranbiler
 
Det er slået fast, at registrerings-afgiften skal tillægges et beløb, hvis bilen kører under 16 km/L. Man skal nemlig af med 1.000 kr for hver km, bilen kører mindre
end 16 km på en liter benzin (for diesel er nøgle-tallet 18 km/L).
Reglerne er fra 2008.
 
Et af problemerne er forbruget. For hvem kender normforbruget for gamle biler?
 
Det har man forsøgt at regne ud følgende måde:
 
Forbruget fastsættes i liter pr. 100 km som summen af et fast element på 3 liter pr. 100 km plus et variabelt element, der beregnes som 0,5 pct. af bilens egenvægt i kg.
 
Eksempel: En klassiker vejer 1.450 kg. Det beregnede forbrug i liter pr. 100 km er således: 3 + 0,5 pct x 1.450, altså 3 + 7,25= Ialt 10,25 L pr. 100 km.
 
Omregner man det til km/L, bliver det 9,8 km/L. Afgiftstillægget for den aktuelle bil bliver således: Grænseforbruget 16 - 9,8= Ialt 6,2 der skal ganges med 1.000
 
Ergo vil registreringsafgiften blive tillagt kr. 6.200,00 på klassikeren.
 
(kilde: Jyllands-Posten)
Spørgsmål til Bil og Båd avisen:
 
Et spørgsmål fra en læser lyder sådan:
 
Kan det virkelig være rigtigt, at biler af en vis alder er fritaget for at føre kørelys?
Jeg har hørt, at det er tilfældet for veteranbiler ect. Blot de er gamle nok.
Det vil altså sige at blot bilen er gammel nok kan man blæse på trafiksikkerheden, for disse biler er for en stor dels vedkommende, direkte
livsfarlige i trafikken, de kører jo lige så stærkt som alle andre.
Tåbeligt!
Og hvad med de ældre Volvoer med deres ”nefabelysning”?
 
Svar:
Det er rigtigt forstået, at veterankøretøjer er fritaget for at køre med kørelys.
I færdselslovens § 33a, stk. 2 står der: ”Trafikministeren kan fastsætte regler
om fritagelse for pligten til at anvende nærlys (kørelys) m.v. ved lejlighedsvis
kørsel med veterankøretøjer…..” Og det har han så gjort i en bekendtgørelse fra 20 april 1977, , hvor der i § 42a bl.a. står: ”Kørsel uden for lygtetændingstiden kan ske uden iagttagelse af reglerne om anvendelse nærlys, tågeforlygter eller særligt kørelys, jfr. fl.s § 33a, i følgende tilfælde: 1 (under reparation m.v. af et køretøj), og 2, ved lejlighedsvis kørsel med motorkøretøjer som er registreret første gang inden d. 1. januar 1951 (veteranbiler og –motorcykler).
 
Grunden til at man har denne und-tagelse, skal søges i det forhold, at
gamle motorkøretøjer har et langt dårligere ”el-net” end en moderne bil
har det. Dels er det typisk kun 6 volt og dels har dynamoen, som det hed
dengang, en langt lavere ydeevne, end en moderne generator har det i dag.
Hvis der skulle være et konstant strømforbrug på under kørslen til eksempelvis kørelyslygter, ville køretøjet hurtigt køre ”tomt for strøm”, eller måske have vanskeligt ved at starte næste gang. Dette sidste kan så måske samtidigt
antyde et svar på det med Volvoernes ”nefalygter”. Det har noget med 6 eller
12 volt, - samt det med dynamo eller generator at gøre. Evt. dårlige lygter,- afskalning af parabol, dårlig stelforbindelse m.v.,”fanges” ved periodisk syn.
 
Det kan her i en parentes oplyses, at en bil,- rent vægtafgiftsmæssigt, er et
veterankøretøj ”allerede” når det er 35 år gammelt.
 
Og så lidt om påstanden om den ringere trafiksikkerhed for veterankøretøjer.
Den ”køber” jeg ikke umiddelbart. Dels kører et motorkøretøj fra før 1951,
- hvad enten det er en bil eller en motorcykel, ikke så hurtigt som et moderne køretøj. Og dels er ejeren/-føreren af et veterankøretøj typisk ”en voksen” og ansvarlig person, der har det som sin hobby, og dermed absolut ingen interesse har i at ræse afsted,- tværtimod. Det er vel snarere den stille og hyggelige søndagstur, der er ideen med at have et veterankøretøj.
 
At der så ikke i et veterankøretøj er de mange indbyggede sikkerhedsan-
ordninger, som der er kommet til i moderne køretøjer indenfor de sidste år,
ligger i sagens natur. Der er bl.a. ingen sikkerhedsseler (kan man dog selv
have monteret), ingen airbags, ingen ABS-bremser m.v. Alt sammen noget,
der giver en ringere færdselssikkerhed, når og hvis uheldet sker.
 
Avisen
Synsdatoen kan ikke udskydes!
 
Indkaldelsen til periodisk syn tager, i
henhold til Trafikministeriets bekendtgø-
relse nr. 762 af 8. juli 2004, udgangs-
punkt i en fast dato som er bilens 1. regi-
strerings dato – også kaldet månedsda-
toen.
 
Tidligere syn har således ikke indflydelse
på hvornår en bil bliver indkaldt til
periodisk syn.
 
Biler indregistreret til veterankørsel ind-
kaldes efter reglen: Første gang 40 år
efter 1. indregistreringsdato og herefter
hvert 8. år.
 
Eksempel:
En bil der 1. gang er indregistreret den 31.
december 1923 indkaldelse til syn (1923
+ 40 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8( sidste gang
2003) = ) i december 2011.
Seneste frist for syn er den 3. januar 2012.
Kan bilen ikke synes inden denne dato
skal nummerpladerne afmeldes ved ind-
levering til Motorekspeditionen Skat.
 
Der kan oplyses, at der i bekendtgørelsen
er taget højde for, at det kan være vanske-
ligt for veteranbiler at komme til syn om
vinteren.
 
Jf. § 56, stk. 2 har man mulighed for at
køre til syn op til 6 måneder før bilens
månedsdato, hvilket gør det muligt at
syne en veteranbil inden den stilles væk
for vinteren.
 
Endvidere har man mulighed for perma-
nent at ændre bilens månedsdato til som-
mersyn.
Dette gøres ved at få foretaget et registre-
ringssyn på et tidspunkt, hvor den ikke i
forvejen er indkaldt til periodisk.
 
Efter synet skal De aflevere synspapirerne
 (anmeldelsesblanketten) til Motorekspe-
dition SKAT sammen med bilens registre-
ringsattest. Motorekspedition SKAT vil
herefter registrere synsdatoen som bilens
nye månedsdato, og den vil fremover blive
indkaldt hvert 8. år med udgangs punkt i
denne dato.
 
Hvis bilen afmeldes nu og der til foråret /
sommer 2012 foretages et registrerings-
syn, vil synsdatoen blive opdateret som
ny månedsdato. Indkaldelsesterminen
bliver dermed, en gang for alle, ændret til
et mere hensigtsmæssigt tidspunkt for
periodisk syn.


Trafikstyrelsen
Danish Transport Authority

Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S.
Mail:
syn@trafikstyrelsen.dk

www.smv1978.dk  | smv1978@live.dk