Vedtægter f. Sjællands Motor Veteraner

 • § 1. Foreningens navn er Sjællands Motor Veteraner og har til formål at samle automobilejere med køretøjer ældre end 35 år.
 • Enten indregistreret eller godkendt under prøveplade-ordningen, samt motorcykler ældre end 35 år.

 

 • § 2. Der kan optages personer uden køretøjer, som er interesseret i foreningens arbejde. 
 • Et medlemsskab gælder også for ægtefælle eller samlever, dog kun med stemmeret for én person.
 • Ægtefælle eller samlever kan deltage i alle funktioner indenfor foreningen.

 

 • § 3. Foreningen ledes af et formandskab på 5 personer med en ansvarlig formand.
 • Ledelsen vælges på en årlig generalforsamling, som afholdes inden d. 1. juli. Ledelsen bestemmer stedet for generalforsamlingen.
 • Indvarsling til mødet sker skriftlig til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel.
 • Valg af bestyrelse: De lige årstal afgår der 3 medlemmer, og de ulige årstal 2 medlemmer, men genvalg kan finde sted.
 • Der vælges også 2 suppleanter de lige årstal og 2 revisorer de ulige årstal.

 

 • § 4. På generalforsamlingen kan der drøftes, hvilke arrangementer der skal gennemføres den kommende sæson.
 • Til arrangementers tilrettelægning og gennemførelse, udpeges der, af bestyrelsen, en løbskordinator for et par år ad gangen.

 

 • § 5. Foreningens aktiviteter bør fortrinsvis være kørearrangementer uden konkurrencepræg eller tidskørsel.
 • På kørearrangementer kan biler og motorcykler, der er ældre end 35 år, deltage. Arrangøren af det enkelte løb bestemmer, hvilke årgange og eventuelt, hvor mange køretøjer, der kan deltage.
 • Foreningen kan samarbejde med andre foreninger om arrangementer. Alle arrangementer bør afvikles på en seriøs og værdig måde.

 

 • § 6. Kontingentet er på kr. 275,00 pr. år. For at blive medlem, skal der betales et indskud på kr. 200,00 til dækning af omkostninger ved indmeldelse. Dette betales ved første års kontingent.
 • Bestyrelsen kan uden en generalforsamlings godkendelse, regulere dette nedad, og kan højest en gang om året forhøje det med indtil 10 procent af, hvad der senest har været.
 • Større forhøjelser skal godkendes på generalforsamlingen.

 

 • §  7. Er kontingentet ikke betalt til den dato, der står på indbetalingskortet, bliver medlemmer slettet 10. dagen efter.
 • For optagelse igen betales der nyt indskud. Restance tillægges kr. 50,00 i rykkergebyr.

 

 • § 8. Der kan søges tilskud fra klubkassen til arrangementer, som laves for medlemmer. Tilskuds-størrelsen bestemmes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

 

 • § 9. Et medlem kan udelukkes af foreningen, navnlig hvis vedkommende har vist sig ikke at passe ind i foreningen.
 • Afgørelsen om udelukkelse sker på et årligt medlemsmøde ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

 

 • § 10. Lovændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen.
 • Forslag til ændringer skal tilgå formanden skriftlig senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
 • Vedtagelse om lovændringer sker hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
 • Alle medlemmer har ret til at få optaget relevante artikler, informationer om tur-forslag (der er aftalt med klubbens løbsleder) m.m. i vores medlemsblad "KRUMTAPPEN" og på vores hjemmeside.

 

 • Stk. 1 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilgå formanden skriftlig senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
 • Forslag til personvalg stilles på generalforsamlingen og vedtages ved simpelt stemmeflertal.

 

 • §11. Opløsning af foreningen kan kun ske ved årlig medlemsmøde, og kun såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
 • Foreningens hjemsted er formandens adresse.
 • I tilfælde af opløsning af klubben, tilfalder evt. formue og andre værdier velgørende formål som f.eks. Røde Kors eller Kræftens Bekæmpelse. 

 

 

Tilbage

 

 

www.smv1978.dk